Tilbage til liste

Sydbank – Danmarks 4. største bank

Sydbank er en fullservice-bank, der dækker stort set alle økonomiske behov for både private og erhvervsvirksomhe­der. Vi har særlig ekspertise på områder som investering, pension, bolig, finansiering, beta­lingsformidling, elektroniske værktøjer og meget andet.

Bankens hovedsæde ligger i Aabenraa, og derudover har vi over 100 afdelinger fordelt over hele landet. Uden for Danmark driver vi virksomhed i Nordtyskland, hvor vi har afdelinger i Flensborg, Hamborg og Kiel, og i St. Gallen, Schweiz.

Medarbejderne – bankens vigtigste ressource
I Sydbank ser vi medarbejderne som bankens vig­tigste ressource og konkurrenceparameter. Derfor lægger vi vægt på, at de har en høj faglig og men­neskelig kvalitet. Vi har brug for den slags medar­bejdere til at videreføre bankens positive udvikling, for i sidste ende er det nemlig medarbejdernes arbejde, som sikrer, at kunderne opfatter Sydbank som en kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig samarbejdspartner – sådan som vi ønsker det.

Læs mere på sydbank.dk
Du kan læse meget mere om bl.a. Sydbank som arbejdsplads og bankens personalepolitik på: www.sydbank.dk.

 

Historie

Sydbanks historie

15. juli 1970
Sydbank blev stiftet den 15. juli 1970 som en fusion af fire lokalbanker - Den Nordslesvigske Folkebank, Aabenraa, Graasten Bank, Gråsten, Folkebanken for Als og Sundeved, Sønderborg, og Tønder Landmandsbank, Tønder. Hensigten med skabelsen af den sønderjyske regionalbank var at sikre, at en bank med rod i landsdelen havde tilstrækkelig finansiel styrke, kvalitet og kompetence til at kunne betjene de voksende enheder i erhvervslivet.

Aabenraa var fra starten udpeget som det formelle hovedsæde – Sydbanks hjemstedsby. Men først i 1978 var dét, vi i dag opfatter som naturlige fælles- og hovedsædefunktioner, samlet i Aabenraa.

1970'erne
1970'erne var først og fremmest en indkøringsperiode, hvor fusionen blev konsolideret. Banken udviklede sig i disse år stille og roligt. Markedsandelen i pengeinstitutsektoren, der ved stiftelsen i 1970 var på 0,7 pct. (målt på indlån), blev svagt forøget til 0,8 pct. midt i 70'erne og var endnu i 1982 "kun" 0,9 pct.

Sydbank var "den sønderjyske bank", og i 1973 fuldførte banken landsdelscirklen ved at åbne en afdeling i Haderslev. Afdelingsantallet lå nogenlunde konstant omkring 50 - alle i Sønderjylland - indtil 1976, da Sydbank gik over Kongeåen og etablerede sig i Fredericia. I 1978 kom Kolding med på Sydbank-landkortet.

1980'erne
Efter de relativt stilfærdige 70'ere blev 80'erne et yderst aktivt "vækst-tiår" i Sydbank-historien. I 1981 etablerede Sydbank sig på Kgs. Nytorv i København. I 1983 fusionerede banken med Århus Bank og i 1984 med Fynske Bank. Samtidig etableredes afdeling i Flensborg samt datterselskabet SBK-Finans. I 1985 fulgte afdelinger i Hamborg og Vejle. I 1987 stod Sydbank bag oprettelsen af Investeringsforeningen Sydinvest, og banken etablerede afdeling i Randers og overtog dele af 6'juli Banken i København. I 1988 overtog Sydbank Fællesbankens afdelinger i København.

I 1989 købte Sydbank DMK-Holding og åbnede afdeling i Aalborg.

Banken gik ud af årtiet med en markedsandel på godt 2 pct., 70 afdelinger og et medarbejderantal på 1400.

1990'erne
Årtiet begyndte med fusion med Sparekassen Sønderjylland, og den fusionerede bank blev indiskutabelt det dominerende sønderjyske pengeinstitut. Via fusionen blev Sydbank yderligere repræsenteret i Herning og Horsens.

Den 1. januar 1994 overtog Sydbank Varde Banks basisforretning i Vestjylland med 30 afdelinger. I maj samme år købte Sydbank fra Topdanmark Aktivbankens danske basisforretning med hovedvægt på Østjylland - med godt 40 afdelinger. På ganske få år fordobledes bankens størrelse herved.

Finanssektoren havde vanskelige vilkår i 90’ernes begyndelse, og også Sydbank stod efter overtagelserne i 1994 over for en stor tilpasnings- og turnaround-proces. Bemærkelsesværdigt hurtigt blev banken imidlertid konsolideret som en enhed, og i løbet af få år præsterede den ”nye Sydbank” igen klart konkurrencedygtige resultater og markedsvækst. I 1999 blev alle bankens hovedsædefunktioner samlet på adressen Peberlyk i Aabenraa, der bl.a. omfatter et unikt dealermiljø.

Efter årtusindskiftet
I årene efter årtusindskiftet har Sydbank markeret sig om en særdeles fremgangsrig, solid og velindtjenende bank. Ydermere er banken vokset og blevet næsten landsdækkende. Dels overtog Sydbank Odense-banken Egnsbank Fyn i 2002, dels har banken etableret nye afdelinger i Midtjylland – i Silkeborg, Skanderborg, Holstebro og Viborg – og i Nordsjælland – i Hillerød og Ballerup. Ydermere åbnede Sydbank i 2002 en datterbank – Sydbank (Schweiz) AG – i St. Gallen i Schweiz. I 2007 solgte Sydbank DMK-Holding til ebh bank, og åbnede en afdeling i Kiel. I 2008 overtog Sydbank bankTrelleborg med hovedsæde i Slagelse og kompletterede på den måde bankens tilstedeværelse på Sjælland.

Sydbank, der i dag er Danmarks fjerdestørste bank, har fortsat sin base i Sønderjylland med hovedsædet i Aabenraa. Sydbank har i en årrække haft en betydelig forretningsvækst og præsteret økonomiske resultater, der placerer banken blandt de bedst indtjenende.

Sydbank har nu en markedsandel i pengeinstitutsektoren på 5-8 pct., ca. 2.500 medarbejdere og godt 100 afdelinger (heraf 3 i Tyskland) og datterbank i Schweiz.

Organisation

Bankens kundevendte organisation er bred – bygget op med et stort antal driftscentre og forretningsenheder med direkte reference til bankens direktion.

Forretningsenhederne – datterselskaber, regioner, afdelinger og filialer – er mål- og politikstyrede. De understøttes af centralt baserede viden-, service- og produktionsfunktioner i bankens hovedsæde. Effektivitet er et nøgleord for bankens administration.

Sydbanks brede decentrale organisation og lokale forankring er særkender, der har stor betydning for bankens virkemåde og konkurrencekraft.

Værdier

Sydbanks blå tråd

Banken er en servicevirksomhed, der opererer med det sigte at imødekomme kundernes behov for finansielle ydelser. Banken vil i alle relationer være værdiskabende med udgangspunkt i holdningen Hvad kan vi gøre for dig. Sund fornuft, godt købmandskab og rigelige mængder Sydbank-ånd præger bankens dagligdag og væremåde. Dermed sikres, at Sydbank-navnet signalerer kvalitet, og at værdigrundlagets nøgleord – kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig – efterleves.

Kompetent
Vores kunderådgivning og -betjening er baseret på faglig viden og kvalitet. Bankens virke og medarbejdere skal skabe bankfaglig merværdi for kunderne.

Troværdig
Vores medarbejdere, forretningskoncepter og tilbud til kunderne repræsenterer kvalitet, seriøsitet og etisk bæredygtighed. Kunderne og omverdenen kan altid have tillid til banken og dens medarbejdere.

Imødekommende
Vores væremåde tager udgangspunkt i holdningen: Hvad kan vi gøre for dig, som udtrykker engagement, og i det forhold, at vi er her for at skabe merværdi for vores kunder. Vores fremtræden og adfærd er åben, venlig og – afstemt med situationen og kundernes forventninger – uformel og uhøjtidelig.

Konkurrencedygtig
De ydelser, vi leverer til kunderne, opleves i såvel indhold som pris værdifulde og tilfredsstillende set i forhold til kundernes forventninger og behov.

Samfundsengagement

Mål
Sydbank ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov på et profitabelt og bæredygtigt grundlag.

Banken vil i alle relationer være værdiskabende med udgangspunkt i holdningen ”Hvad kan vi gøre for dig” og vil opleves som kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig.

Ansvar
Banken er sig bevidst, at rollen som kapitalformidler, værdipapirhandler og betalingsformidler indebærer et betydeligt samfundsøkonomisk medansvar. Ansvaret afspejles i bankens politikker og i bankens bestræbelser på at løse opgaverne så rationelt som muligt.

Miljø
Sydbank har i en årrække tilstræbt at nybygge og modernisere energirigtigt. En meget væsentlig del af koncernens energiforbrug overvåges kontinuerligt med mulighed for øjeblikkelige justeringer.

Banken tilstræber via ovennævnte tiltag at reducere bankens CO2-udledning. Bankens transportbehov er i de senere år bevidst mindsket via en udbygning af bankens elektroniske kommunikationsstruktur.

Samfund
Ud over det allerede omtalte samfundsansvar føler banken – primært via sin lokale forankring – en forpligtelse til at engagere sig i samt understøtte lokale kultur-, undervisnings- og foreningsaktiviteter.

Via Sydbank Sønderjyllands Fond, SydbankFonden samt bankTrelleborg Fond understøtter banken aktiviteter med ovennævnte indhold.

Som eksempler på fondenes aktiviteter kan nævnes, at Sydbank Fonden årligt uddeler 5 priser til musikere fra landsdelsorkestrene, og endvidere uddeler 60 rejselegater til ”årets elev” på en lang række uddannelsesinstitutioner over hele landet.

Kunder
Afgørende for Sydbanks kundepolitik er en gensidig forståelse af kundens behov samt, at kunden oplever banken som troværdig, imødekommende, kompetent og konkurrencedygtig.

Banken måler løbende udviklingen i kundetilfredsheden via Aalund Research og Danske KundeIndex.

Medarbejdere
Af Sydbanks personalepolitik fremgår, at Sydbank ønsker at være en af den finansielle sektors bedste, mest udviklende arbejdspladser fagligt som menneskeligt.

Ledelse udøves med udgangspunkt i bankens bærende værdier via udstrakt og synlig delegering af ansvar og kompetence, understøttet af en åben og konstruktiv opfølgning.

Banken gennemfører hvert andet år en medarbejdertrivselsundersøgelse blandt samtlige ansatte med det formål efterfølgende at kunne gribe ind/justere for at sikre ønsket om at høre til blandt sektorens bedste arbejdspladser.


Corporate Governance

Forretningsområder

Kerneydelser

Sydbanks kerneydelse er rådgivning og salg af bankprodukter. Forretningsaktiviteten udfoldes væsentligst ved personlig kontakt mellem kunder og medarbejdere i bankens brede filialnet. Bankydelser, der ikke er rådgivningskrævende, stilles supplerende til rådighed for kunderne via elektroniske selvbetjeningsløsninger. Der lægges i den forbindelse stor vægt på, at bankens IT-systemleverancer til stadighed understøtter bankens generelle konkurrencedygtighed – såvel forretnings- som produktivitetsmæssigt.

Jobmuligheder hos os

Jobmuligheder i Sydbank

Er du ude efter et godt job på en arbejdsplads, der hylder principperne udvikling, uddannelse, samarbejde, kvalitet og frihed under ansvar, så se, hvad vi i øjeblikket byder på.

Er det et helt andet job end de opslåede, du er interesseret i, så send os en mail og fortæl, hvad du kan bidrage med som Sydbank-medarbejder.

Ansøg uopfordret

Karriere
Læs også om de mange uddannelses – og jobmuligheder der er i finansbranchen her

Bliv finansøkonom i Sydbank

Som finansøkonom starter du i praktik hos os i 4. semester.

I praktikperioden får du

  • hjælp til at fastlægge en interessant og aktuel problemstilling
  • et forløb, der giver dig mulighed for at arbejde konstruktivt med problemstillingen
  • introduktion til Sydbank som arbejdsplads 
  • en sparringspartner, du altid kan spørge til råds.

 

Finansøkonom – hvem, hvad, hvor?
Kunne du tænke dig at arbejde i bankverdenen er den 2-årige uddannelse til finansøkonom en af vejene dertil. Adgangskravet til uddannelsen er en gymnasial uddannelse, og i løbet af studiet kommer du bl.a. gennem erhvervsjura, kunde- og samarbejdsrelationer, privatøkonomi samt ledelse og kommunikation. Finansøkonomuddannelsen kan tages på erhvervsakademiet i Esbjerg, Herning, Holstebro, Kolding, København, Næstved, Odense, Aalborg eller Århus.

Praktik i 4. semester
På uddannelsens 4. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed, f.eks. Sydbank. Praktikopholdet skal ansøges som ethvert andet job i banken.

Trainee-stilling i Sydbank
Hvis muligheden for at ansætte en privattrainee er tilstede - efter dit praktikophold i Sydbank - fortsætter du som privattrainee, når du har afsluttet finansøkonomuddannelsen og i ca. 1 år frem. I den periode arbejder du i en større privatafdeling og får tilknyttet en mentor. Her får du mulighed for at bruge din teoretiske baggrund og få fyldt en masse praktik oveni.

Du kommer til at arbejde med ekspedition og rådgivning af kunder. Lettere rådgivningsopgaver skal du kare på egen hånd, mens en kollega hjælper dig med de mere komplekse. Du får et indblik i bankens specialistfunktioner og bliver sendt på forskellige kurser - både bankens egne og nogle specielt for finansøkonomer.


I Trainee-perioden får du

  • en praktisk uddannelse med særlig fokus på kundekontakt og bankens produkter, systemer og arbejdsgange
  • en god løn fra starten - i øjeblikket ca. 22.000 om måneden i det første halve år som trainee. Fra 2. halvår får du ca. 26.700 kr. om måneden - og herefter er det op til dig at vise, hvad du er værd.
  • tilbud om en bærbar pc og andre personalegoder
  • mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt 
  • mulighed for at specialisere dig inden for mange spændende områder
  • et teoretisk uddannelsesforløb - målrettet akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.


Dit videre karriereforløb
Herefter planlægger vi sammen dit videre forløb i banken, afhængigt af om du kunne tænke dig at blive f.eks. specialist inden for et bestemt fagområde eller erhvervs-, investerings- eller privatrådgiver.

Send ansøgning

Sydbank som arbejdsplads

Sydbank vil være en arbejdsplads karakteriseret ved

• et behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i Sydbank skal med gensidig tillid og fleksibilitet som ledetråde være præget af holdånd med plads til individualisme og med respekt for forskellighed. Som leder og medarbejder i Sydbank kan du forvente at blive bakket op af dine overordnede.

• en åben samarbejdsform

Som medarbejder i Sydbank forventes det, at du – på en konstruktiv måde – fremfører dine synspunkter og holdninger for at medvirke til den gode dialog, så der træffes gode og rigtige beslutninger.

• en inspirerende dagligdag

Det skal være indholdsrigt at være på arbejde, dvs. der skal være tilstrækkeligt med arbejdsopgaver, mulighed for udvikling og gode oplevelser, der fremmer trivslen.

• gode udviklingsmuligheder

Mulighederne skal tilgodese den livsfase, du som medarbejder befinder dig i nu. Det er bankens mål, at du via dit job løbende får mulighed for at “lære nyt”, især gennem træning i jobbet, men også gennem løbende efter- og videreuddannelse. Der skal også være gode muligheder for at skifte til andre job.

• en social ansvarlighed

Banken har forståelse for og er som hovedregel indstillet på at medvirke til løsning af den enkelte medarbejders eventuelle personlige problemer og sygdom.


Det attraktive job

Job i Sydbank skal være de bedste og de mest udviklende, hvor motivation, selvstændighed og udfordring er i højsædet. Arbejdsmiljøet skal være behageligt, sundt, sikkert og – sidst men ikke mindst – medarbejder og job skal passe sammen. Har du som medarbejder et attraktivt job, er det ensbetydende med, at

• du kender og forstår jobbets og forretningsområdets formål og indhold. Du kan se sammenhængen mellem jobbet og bankens overordnede mål og strategier. Du er kort sagt klar over, hvorfor det er vigtigt for banken og dens udvikling, at også du varetager dit job godt.

• du bl.a. via tilbagemelding fra din leder får vurderet din arbejdsindsats, således at du løbende bliver i stand til at udvikle dig til en endnu bedre medarbejder.

• du har mulighed for via egen indsats at påvirke resultaterne i dit job.

• du kan udnytte dine stærke sider i jobbet.

• du er tilfreds og tryg i jobbet.

• du får anerkendelse for din indsats.

• du får mulighed for at udvikle dine faglige og personlige

kompetencer, hvilket blandt andet vil sige, at banken og du sørger for, at du løbende får mulighed for den uddannelse, der er nødvendig, for at du kan varetage dit job.Læs hele vores personalepolitik her.

Kim

Kim Jauernik, 34 år Ansat i Sydbank Odense

Allerede i traineeperioden har jeg fået lov til mange flere ting, end jeg havde forestillet mig på forhånd. Det er gået meget hurtigt med at få ansvar og har været utrolig spændende. Jeg lærer stadig noget nyt hver eneste dag, og mit mål nu er at blive en god rådgiver. Jeg har fundet ud af, at det lige er mig at arbejde både med økonomi og mennesker.

Benedikte Dalgas, 22 år Ansat i Sydbank Hellerup

Jeg glæder mig til nu at skulle have min egen portefølje af unge kunder, så jeg også kan få den praktiske erfaring, der skal supplere min gode teoretiske baggrundsviden fra studietiden. Og så er det rart også at have gode kollegaer i baghånden – hvis jeg har haft nogle spørgsmål, har mine kollegaer altid været utrolig søde til at hjælpe og forklare.

Arne Meyer Larsen, 26 år Ansat i Sydbank Lyngby

Her efter studietiden vil jeg gerne først koncentrere mig om at blive rigtig god til rådgivning, men på et eller andet tidspunkt regner jeg med, at jeg skal videre og tage anden del af HD. Jeg synes, at det med investering er rigtig spændende, så det bliver måske det område, jeg med tiden vælger at specialisere mig inden for. Men der er jo også et utal af muligheder i bankens hovedsæde.

Trine Pihl Olsen, 26 år Ansat i Sydbank Dalum

Jeg begyndte på studiet til finansøkonom i den overbevisning, at det skulle føre til en fremtid med at sælge huse. Men på studiet fandt jeg hurtigt ud af, at bankverdenen var mere spændende og med mange flere muligheder. Om det bliver til videreuddannelse inden for boligområdet, private banking eller ledelse og HR, har jeg endnu ikke besluttet mig for men jeg vil i hvert fald gerne hele tiden udvikle mig og rykke på mine kompetencer, og det har jeg masser af muligheder for i Sydbank.

FIND VIRKSOMHED

People & Performance
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft