Tilbage til liste

Om Dansk Retursystem

Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danskepantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker og dåser. Det svarer til godt 3 millioner om dagen, som vi sørger for bliver genanvendt.

Vi er førende, når det gælder genanvendelse af materialer i høj kvalitet. Vi sikrer, at materialerne kan bruges igen og igen til gavn for miljøet og jordens ressourcer.

Vi er cirka 480 ansatte. Vi henter og sorterer gratis engangsflasker og dåser fra omkring 15.000 steder i landet - og sender dem videre til genanvendelse. Vores omsætning er over 1,7 milliard kroner. Virksomheden er ejet af bryggerierne, reguleret af Miljøministeriet og handlen er repræsenteret i bestyrelsen.

Dansk Retursystem har eneretten til at drive det danske pantsystem, og vores fornemmeste opgave er at få så meget emballage retur som muligt, og det gør vi bedst ved hele tiden at effektivisere systemet og gøre det så let som muligt at komme af med pantflasker og dåser, og det gælder både for erhverv og private.

Koncernstruktur

Koncernstruktur

Dansk Retursystem ejes af bryggerierne og i bestyrelsen sidder også repræsentanter for handlende og importører.
Dansk Retursystem blev stiftet i 2000 som et aktieselskab med fire ejere. Samtidig blev det bestemt i pantbekendtgørelsen, at selskabet er non-profit. Det sikrer, at pantsystemet alene har som formål at få flest mulige tomme dåser og flasker genanvendt til nye dåser og flasker.

Dansk Retursystem er dermed et eksempel på, at offentlige myndigheder og private virksomheder samarbejder om en opgave til gavn for samfundet.

De centrale parter i det danske pant- og retursystem er repræsenteret i Dansk Retursystems bestyrelse. Det vil sige bryggerier og importører af pantbelagte drikkevarer samt handlende, der er forpligtet til at tage imod forbrugernes tomme flasker og dåser.

Teknik og produktion:
Udvikler og tilpasser tekniske løsninger til det danske pant- og retursystem, herunder koncept for optælling og sortering i både butikker og centralt i virksomheden samt bearbejdning af de indsamlede materialer før videresalg.

Udvikler og tilpasser tekniske løsninger til det danske pant- og retursystem, herunder koncept for optælling og sortering i både butikker og centralt i virksomheden samt bearbejdning af de indsamlede materialer før videresalg.

Økonomi:
Står for den økonomiske drift af virksomheden, som bl.a. er udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikkerne, pantafregning for engangsemballage, tilskudsadministration samt udarbejdelse af årsrapporter og økonomisk rapportering til Miljøstyrelsen.

Står for den økonomiske drift af virksomheden, som bl.a. er udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikkerne, pantafregning for engangsemballage, tilskudsadministration samt udarbejdelse af årsrapporter og økonomisk rapportering til Miljøstyrelsen.

Miljø:
Varetager løbende opfølgning og optimering på virksomhedens indsatser ud fra en miljømæssig vurdering herunder behandling og afsætning af skrot

Varetager løbende opfølgning og optimering på virksomhedens indsatser ud fra en miljømæssig vurdering herunder behandling og afsætning af skrot

Værdier

Værdier

Dansk Retursystem ønsker at fremstå som en markedsorienteret virksomhed i forhold til forbrugere, salgssteder og udbydere af øl og læskedrikke. Samtidig agerer vi som en public service virksomhed, der blandt andet løser en samfundsmæssig opgave i forhold til affaldshåndtering - til gavn for miljøet. Udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os i ord og handling, bygger på følgende værdier:

  • Miljøbevidsthed
  • Neutralitet
  • Effektivitet
  • Troværdighed

Miljøbevidsthed
... det betyder, at vi i vores håndtering af engangsemballage og i tilrettelæggelsen af vores arbejdsgange tilstræber at værne mest muligt om miljøet. I videst muligt omfang søger vi desuden at dokumentere resultaterne af denne indsats og gøre dem tilgængelige.

... det betyder, at vi i vores håndtering af engangsemballage og i tilrettelæggelsen af vores arbejdsgange tilstræber at værne mest muligt om miljøet. I videst muligt omfang søger vi desuden at dokumentere resultaterne af denne indsats og gøre dem tilgængelige.

Neutralitet
... det betyder, at vores holdning til driften af det danske pant- og retursystem er baseret på en neutral og upolitisk tilgang til pantbekendtgørelsen, således at ingen enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer favoriseres eller forfordeles.

... det betyder, at vores holdning til driften af det danske pant- og retursystem er baseret på en neutral og upolitisk tilgang til pantbekendtgørelsen, således at ingen enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer favoriseres eller forfordeles.

Effektivitet
... det betyder, at alle opgaver udføres effektivt, økonomisk og rettidigt, således at vi opnår den optimale virkning af vores samlede indsats i relation til alle involverede parter.

... det betyder, at alle opgaver udføres effektivt, økonomisk og rettidigt, således at vi opnår den optimale virkning af vores samlede indsats i relation til alle involverede parter.

Troværdighed
... det betyder, at alle de oplysninger, der tilgår os i forbindelse med driften af pant- og retursystemet behandles fortroligt. Kun derigennem kan vi opnå alle involverede parters fulde tillid - både til systemet som helhed og til os som administrator.

... det betyder, at alle de oplysninger, der tilgår os i forbindelse med driften af pant- og retursystemet behandles fortroligt. Kun derigennem kan vi opnå alle involverede parters fulde tillid - både til systemet som helhed og til os som administrator.

Samfundsengagement

Dansk Retursystem er bevidst om sit ansvar, når det gælder om at imødekomme markedets forskellige behov. Selvom pantområdet er reguleret gennem en bekendtgørelse, er det nødvendigt at gennemføre ændringer og tilpasninger, der kan matche skiftende miljø- og kundekrav.

En komprimator skåner miljøet
I takt med det stigende salg af engangsemballager har vi installeret komprimatorer i butikkerne. Målet er, at mindst 75% af de returnerede dåser og engangsflasker skal komprimeres allerede i flaskerummet! Komprimatorerne bevirker, at der spares plads til opbevaring af tom emballage i detailleddet, der spares betydelige omkostninger til transport og optælling - og belastningen af miljøet bliver mindre.

Sikkerhed i pantudbetalingen
I Dansk Retursystem arbejder vi løbende med sikkerheden i pant- og retursystemet, så både forbruger og butik får den korrekte pant udbetalt. På tilsvarende vis har vi intensiveret vores kommunikation til markedet for at opnå forståelse for systemet og de hensigter, der ligger bag. Endelig ser vi det som vores ansvar at oplyse forbrugerne om deres rettigheder, hvad angår returnering af tomme emballager og pantudbetaling.

I Dansk Retursystem arbejder vi løbende med sikkerheden i pant- og retursystemet, så både forbruger og butik får den korrekte pant udbetalt. På tilsvarende vis har vi intensiveret vores kommunikation til markedet for at opnå forståelse for systemet og de hensigter, der ligger bag. Endelig ser vi det som vores ansvar at oplyse forbrugerne om deres rettigheder, hvad angår returnering af tomme emballager og pantudbetaling.

Undervisning og information
Senest har Dansk Retursystem arbejdet mere målrettet mod skoler og andre institutioner med det formål at lære børn og unge om de miljømæssige aspekter bag det danske pant- og retursystem. Generelt har vi et ønske om at spille en aktiv rolle, når det gælder om at lære især de yngre generationer at udvise ansvarlighed i forhold til miljøet.

Senest har Dansk Retursystem arbejdet mere målrettet mod skoler og andre institutioner med det formål at lære børn og unge om de miljømæssige aspekter bag det danske pant- og retursystem. Generelt har vi et ønske om at spille en aktiv rolle, når det gælder om at lære især de yngre generationer at udvise ansvarlighed i forhold til miljøet.

Offentlige udbud sikrer lave omkostninger
Dansk Retursystem er en udbudspligtig virksomhed. Denne pligt er beskrevet i pantbekendtgørelsen, og virksomheden anvender offentlige EU-udbud i forbindelse med større indkøb af vare og tjenesteydelser. Det betyder i praksis at blandt andet afhentning af engangsemballage, køb af komprimatorer og de centrale optællingsmaskiner er indkøbt på baggrund af offentlige udbud. I de første fem år af virksomhedens levetid er der således blevet afviklet 14 EU-udbud. På den måde sikres både konkurrencedygtige indkøbspriser og neutralitet i forhold til valg af leverandører. Afholdelse af udbud er med til at nedbringe omkostningerne ved at drive systemet - og dermed også de gebyrer, som betales af importører og producenter.

Dansk Retursystem er en udbudspligtig virksomhed. Denne pligt er beskrevet i pantbekendtgørelsen, og virksomheden anvender offentlige EU-udbud i forbindelse med større indkøb af vare og tjenesteydelser. Det betyder i praksis at blandt andet afhentning af engangsemballage, køb af komprimatorer og de centrale optællingsmaskiner er indkøbt på baggrund af offentlige udbud. I de første fem år af virksomhedens levetid er der således blevet afviklet 14 EU-udbud. På den måde sikres både konkurrencedygtige indkøbspriser og neutralitet i forhold til valg af leverandører. Afholdelse af udbud er med til at nedbringe omkostningerne ved at drive systemet - og dermed også de gebyrer, som betales af importører og producenter.

Som administrator af det landsdækkende pant- og retursystem indgår Dansk Retursystem i regeringens "Affaldsstrategi 2005-08". Målet er at sikre en bæredygtig udvikling trods det stigende forbrug. Dåser, der sælges på det danske marked, er typisk produceret af aluminium, og netop ved at genanvende aluminium, spares miljøet både for store affaldsmængder og CO2-udslip som følge af et lavere energiforbrug. 

På tilsvarende vis bidrager genanvendelse af plast- og glasmaterialer til at nedbringe mængden af affald og det medvirker samtidig til at nå målene for genanvendelse af emballageaffald, som beskrevet i EUs emballagedirektiv.

Forretningsområder

Forretningsområder

Det danske pantsystem er et af de eneste områder, hvor producenter og importører betaler for, at emballagerne kan genanvendes. Dansk Retursystem står for opgaven og er et non-profit selskab, hvis indtægter stammer fra tre kilder:

  1. Aluminium, glas og plastik fra tomme flasker og dåser bliver solgt til virksomheder, som forarbejder materialerne og fremstiller nye emballager af det. Dansk Retursystem får indtægterne fra salget.
  2. Ca. 10 procent af alle solgte flasker og dåser med pantmærke bliver ikke afleveret tilbage igen. Den overskudspant bidrager til at drive og forbedre pantsystemet. Ifølge finansloven fra 2013 skal Dansk Retursystem også aflevere noget af overskudspanten tilbage til staten i en periode på fem år.
  3. Producenter og importører af flasker og dåser betaler hvert år gebyr for at sende en pantbelagt drikkevare på markedet. Det er politisk bestemt ved lov. Gebyret er forskelligt for hver eneste slags flaske eller dåse afhængig af, hvor let den er at genanvende, og hvor meget der kan være i den.

Gebyrets størrelse bliver regnet ud hvert år, når udgifterne til Dansk Retursystem er afstemt med indtægterne. Det er et krav, at gebyret kun må afspejle de nøjagtige omkostninger ved at drive og administrere et effektivt pantsystem.

Mange om pantsystemet

Både forbrugere, bryggerier, butikker og private virksomheder bidrager til, at dåser og flasker kan bruges igen.
Det er takket være rigtig mange aktører, at det danske pantsystem er blandt verdens bedste, fordi de fleste tomme flasker og dåser bliver brugt igen.

Producenter, importører og bryggerier bidrager ved at sende flasker og dåser på markedet, som kan bruges igen.

Danskerne hjælper til ved at aflevere deres tomme emballager tilbage frem for at smide dem ud.

Butikker, kontorer, caféer, restauranter og lignede steder medvirker, når de tager imod tomme dåser og flasker og opbevarer dem, indtil de bliver hentet af Dansk Retursystem.

Og Dansk Retursystem sørger for at emballagerne bliver sorteret og sendt videre til specialiserede anlæg, der smelter flasker og dåser om, så der kan laves nye emballager af materialet. Pantsystemet er et velsmurt tandhjul, som kører rundt, så dåser og flasker kan bruges igen og igen.

 

 

FIND VIRKSOMHED

People & Performance
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft