Tilbage til liste

Verdens bedste pumpeløsninger

Grundfos-koncernen er en privat virksomhed ejet af Poul Due Jensen´s Fond.

Det er Fondens hovedmål at udbygge og videreudvikle koncernen primært ved geninvesteringer af egne, indtjente midler og at bevare Grundfos-koncernen som en uafhængig virksomhed i overensstemmelse med stifterens ønske.

At skaffe vand til verden på en effektiv og driftsikker måde er den opgave, Grundfos-pumperne dagligt løser. Det uanset om vandet bruges direkte af mennesker, til vanding af marker og dyr, til industriens processer, til opvarmning og køling af bygninger eller bortledning af spildevand.

Vores fælles fremtid er for os at se mere energibesparende adfærd, nye energiformer og bæredygtig produktion. Derfor vil Grundfos nu og i fremtiden fortsat bruge sine ressourcer på at fremme bæredygtighed i alle afskygninger - hos os selv, vores kunder og samarbejdspartnere.

Grundfos vil fortsat leve op til at udvikle og levere verdens bedste pumpeløsninger og vise vejen mod en stadig mere grøn og mindre ressourcekrævende fremtid på alle områder, hvor vi kan øve indflydelse.

Salg og service af Grundfos-produkterne sker primært gennem egne nationale Grundfos-selskaber. Herved sikres indblik i lokale markedsforhold og optimal service for kunderne. Regional produktion skal endvidere sikre en høj leveringssikkerhed til kunderne og kundetilpassede løsninger.

Den vigtigste ressource i Grundfos-koncernen er dens medarbejdere, deres viden og engagement. Derfor satser koncernen på at videreuddanne medarbejderne og skabe et udfordrende miljø, der fremmer udvikling og produktion af nye produkter med øget nytteværdi og høj kvalitet for kunderne.

Historie

Historie

Grundfos blev grundlagt i 1945 af Poul Due Jensen. Han gav i første omgang sin virksomhed navnet ”Bjerringbro pressestøberi og maskinfabrik”, og ikke før i 1967, efter flere navneskift, fik virksomheden sit nuværende navn, Grundfos. Poul Due Jensens søn, Niels Due Jensen, overtog posten som koncernchef for Grundfos i 1978 og fungerede i  årene 2003-2011 som koncernbetyrelsesformand. I 2011 valgtes Niels Due Jensen som formand for Poul Due Jensen's Fond (Grundfos Fonden).

Grundfos i Danmark

Størstedelen af aktiviteterne i de danske Grundfos-selskaber Grundfos DK A/S (salgsselskab), Grundfos A/S (produktionsselskab) og Grundfos Holding A/S foregår i Bjerringbro, hvor virksomheden blev etableret i 1945. Grundfos har desuden afdelinger i Aalestrup, Langå, Årslev, Brøndby og Farum.

Global udbredelse
Grundfos-koncernen er repræsenteret med 134 selskaber i 51 lande. Desuden forhandles der Grundfos-produkter i en lang række lande gennem lokale distributører.

Ejerforhold
Poul Due Jensen's Fond med hjemsted i Bjerringbro, Danmark, er moderselskab i Grundfos-koncernen. Poul Due Jensen's Fond ejer 86,7 pct. af kapitalen i Grundfos Holding A/S, mens grundlaggerens familie ejer 11,3 pct., og medarbejderne ejer 2,0 pct. Fondens formål er at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for Grundfos-koncernens fortsatte vækst, og fondens udbytte må udelukkende anvendes til geninvestering i Grundfos-selskaberne.

Mission

Mission

Grundfos er en global leder inden for avancerede pumpeløsninger og en trendsætter inden for vandteknologi. Vi bidrager til global bæredygtighed ved at udvikle banebrydende teknologier, der forbedrer livskvaliteten for mennesker og tager vare på kloden.

Otte værdinormer

Bæredygtighed
Bæredygtighed er et nøgleord hos Grundfos. Det handler blandt andet om, at vore pumper skal tage størst muligt hensyn til miljøet, blandt andet hvad angår energiforbrug og materialevalg.

Derudover handler det om at have et sundt og sikkert arbejdsmiljø, så vi er en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende kvalificerede medarbejdere.

Og endelig handler det om, at selve vores produktion skal lægges sådan til rette, at den belaster omverdenen mindst muligt.

Vi vil i det hele taget gøre, hvad vi kan, for at komme væk fra køb-og-smid-væk tankegangen.

Det overordnede mål er, at vores generation kan videregive en renere og mere levevenlig jord til vore efterkommere end den, vi selv fik overdraget.

Mennesket i fokus
Vi har indflydelse på mange menneskers dagligdag. Dels vore 10.000 medarbejdere verden over. Dels de mange millioner, der har gavn af, at vand skaffes til veje, nyttiggøres og transporteres bort som spildevand ved hjælp af en Grundfos pumpe.

Grundfos vil som princip handle med kunder over hele verden, idet vi anser vore produkter for at dække basale livsnødvendigheder for menneskeheden. Respekten for menneskerettigheder er dog et centralt tema, og vi vil derfor til enhver tid respektere de sanktioner, som verdenssamfundet, herunder FN, indfører mod enkeltlande, der krænker demokrati og menneskerettigheder.

Vi vil derfor drive forretning under hensyntagen til korrekt forretningsmæssig og etisk opførsel.

I forhold til vore egne medarbejdere vil vi søge at behandle dem, som vi behandler familie og gode venner. Medarbejdere er ikke bare en ressource, som det er tilfældet med maskiner, bygninger og kapital. Medarbejdere er mennesker - med idéer, engagement, behov, ønsker, ansvar, kompetence, og - ind imellem - problemer.

Idéer, ønsker og behov vil vi lytte til. Engagement, ansvar og kompetence vil vi møde med udfoldelsesmuligheder, Og vi vil hjælpe med problemer i det omfang, jobbet har noget med dem at gøre og/eller kan bidrage til at løse eller mindske dem.

Globalt tænkende
Grundfos er en international - og globalt tænkende - koncern med produktion og salg i alle verdensdele. Vi har allerede salgs- og serviceselskaber på de fleste vigtige pumpemarkeder - og vi ønsker fortsat at øge tilstedeværelsen på nye markeder.

Vi har organiseret os på den måde af to grunde: Dels er der brug for kvalitets-pumper overalt i verden, dels er behovet for rådgivning og service forskelligt fra land til land. Derfor tilpasser vi løsninger til lokale forhold. Men udover det har vi etableret os rundt om i verden, fordi vi tror på, at man ikke kan drive og lede en global koncern fra ét centralt sted.

Vi satser på regional produktion og lokal etablering, fordi vi vil vise respekt for de lokale værdier, kulturer, handlingsmønstre og samfundsforhold.

Det gør vi ikke ved at påtvinge alle udenlandske selskaber og deres omverden den danske kultur. Det gør vi ved at give optimal plads til deres egen. Og det gør vi ved til enhver tid at overholde såvel internationale som lokale normer, regler og love der, hvor vi opererer.

Åben og troværdig
Hvis vi skal gøre os fortjent til den anerkendelse og respekt, som vi stræber efter, skal vi ikke bare gøre tingene ordentligt. Vi skal vise, at vi gør det.

Det forudsætter, at vi opleves som en troværdig og pålidelig virksomhed. Derfor skal vi føre en aktiv informationspolitik, hvor vi systematisk fortæller vore interessegrupper, hvad vi gør, hvad vi påtænker at gøre - og hvorfor.

Vi påtager os også et ansvar for at være en aktiv dialogpartner i samfundsdebatten.

Vi tilstræber det princip, at medarbejderne altid kommer i første række: Vi vil ikke fortælle omverdenen noget, før medarbejderne er informeret.

Vi vil stræbe efter at fortælle både om de gode og om de mindre gode forhold.

Derudover skal vi være åbne. Mennesker, der henvender sig, skal føle sig velkomne. Ud over almindelige forretningshemmeligheder har vi ikke noget at skjule. Tværtimod er vi interesseret i, at vores omverden kender os, vore holdninger og vore handlinger. Og vi er interesseret i dialog og i at lytte til andre, så vi får viden om, hvordan omverdenen ser på os, og hvad vi efter andres mening kan gøre bedre.

Førerskab
Grundfos-koncernen er til stadighed vækstorienteret og stræber konstant efter at blive ved med at være en af verdens førende og mest succesfulde producenter af pumper til vandforsyning, opvarmning og spildevandsafledning.

Vi vil være førende inden for pumpeproduktion og stræber efter at etablere produktion på eller i nærheden af alle store markeder.

Vi vil fortsat selv producere nøgleprodukter og -komponenter med anvendelse af den optimale produktionsteknologi.

Derfor forsker vi hele tiden i nye materialer og processer for at kunne introducere nye og banebrydende pumper og pumpe-systemer, der kan tilfredsstille behovene for og kravene til effektive, driftssikre og energiøkonomiske anlæg og leve op til kundernes forventning.

Det er vigtigt for os, at vore pumper er brugervenlige, og at de er så fleksible, at de kan indpasses overalt. Derfor satser vi på et meget bredt progam af kvalitets-pumper.

Det skal være alment kendt blandt kunder, at en Grundfos-pumpe altid er identisk med kvalitet og holdbarhed, så det betaler sig at investere i et Grundfos-produkt.

Vore produkter vil sjældent være de billigste på markedet, men de skal kendes på et fornemt design, højeste nytteværdi og holdbarhed for pengene.

Partnerskab
Vore kunder skal opfatte os som deres stabile og langsigtede partner, hvad angår pumper og pumpesystemer - og ikke bare som en leverandør.

Kundetilfredshed er et af vore afgørende mål og succeskriterier. Det betyder, at vi lægger stor vægt på at vejlede kunderne, så de får et produkt, der svarer til deres behov - hverken mere eller mindre.

Det betyder, at vi lægger afgørende vægt på service, fordi vi tager ansvar for vore produkter - inklusiv ansvaret for kunde-træning samt udveksling af viden og erfaring med leverandører og nøglekunder.

Og det betyder, at vi hjælper kunder med at komme af med pumperne igen, når de har udtjent deres rolle.

Også derfor lægger vi vægt på at være geografisk tæt på vore kunder, så vi hurtigt kan bistå dem. De steder, hvor afstandene er meget store, indgår vi aftaler med lokale serviceforetagender, som vi sørger for har den ekspertise og de værktøjer, der er nødvendige, for at de kan udføre serviceopgaven lige så godt, som vi selv ville have gjort det.

Ansvarlighed
Grundfos vil opføre sig ansvarligt - forretningsmæssigt såvel som samfundsmæssigt.

Vores vækst og tilstedeværelse skal ske i harmoni med omgivelserne, fordi vore produkter og salget af dem ikke blot skal tjene til vores egen fremgang, men i lige så høj grad skal være til gavn for de samfund, hvor produkterne anvendes.

Samfundsmæssigt betyder det, at vores vækst skal tilpasses de lokalsamfund, vi er en del af, og at vore produkter skal have påviselig nytteværdi der, hvor vi sælger og installerer dem.

Vi vil udforske nye metoder til at skåne miljøet, og vi vil påvirke kunder, leverandører og andre interessegrupper til at tænke i miljørigtige løsninger, fordi miljø-effekten først bliver optimal, når alle involverede samarbejder om det.

Desuden er vi os bevidst, at vi som virksomhed har et socialt ansvar over for såvel vore ansatte som over for lokal-samfundet. Vort sociale ansvar virkeliggøres igennem konkrete tiltag i koncernens enkelte virksomheder, herunder viljen til at beskæftige medarbejdere med reduceret arbejdsevne på fleksible vilkår.

Forretningsmæssigt vil vi lægge vægt på at blive opfattet som fair og ordentlig - både af kunder, leverandører og konkurrenter.

Endelig vil vi holde os til det, vi er gode til. Det betyder, at vores indtjening primært skal komme fra den grundlæggende forretning, nemlig udvikling, produktion og salg af pumper og pumpesystemer.

Selvstændighed
Grundfos-koncernen er en privat virksomhed, hvori Poul Due Jensens's Fond er hovedaktionær. Det er Fondens hovedformål at udbygge koncernen på et sundt økonomisk grundlag ved fortrinsvis at geninvestere egne midler fra pumpevirksomhederne og derved bevare koncernen som uafhængig virksomhed i overensstemmelse med stifterens ønske.

Høj indtjening er et middel til koncernens udvikling - ikke et mål i sig selv.

Samfundsengagement

Socialt engagement er en integreret del af Grundfos' kultur og forretningsgrundlag, som stammer helt tilbage fra vores grundlægger Poul Due Jensens tid.

Derfor er socialt engagement i dag også en naturlig del af vort værdigrundlag og er blandt andet beskrevet under værdien "ansvarlighed" således:

"...Desuden er vi bevidst om, at vi som virksomhed har et socialt ansvar over for såvel vore ansatte som overfor lokalsamfundet. Vort sociale ansvar virkeliggøres igennem konkrete tiltag i koncernens enkelte virksomheder..."

Et ofte stillet og meget relevant spørgsmål er "hvorfor går Grundfos så meget op i det sociale engagement”?

Svaret er ganske simpelt: Det angår os alle!

Socialt engagement er en del af vor personalepolitik, der tilbyder muligheder til både raske medarbejdere og medarbejdere, der af den ene eller anden årsag ikke kan have et ordinært job. Vi er overbeviste om, at socialt engagement i en virksomhed er med til at skabe de trygge rammer, som er en forudsætning for, at alle medarbejdere aktivt deltager i udvikling af virksomheden. Dette er i den sidste ende det, der skal sikre os konkurrenceevnen.

Social ansvarlighed i praksis
Grundfos’ sociale ansvarlighed er en integreret del af Grundfos’ kultur og forretnings-

grundlag, som stammer helt tilbage fra vores grundlægger Poul Due Jensens tid:

”Vi er bevidste om, at vi som virksomhed har et socialt ansvar over for såvel vore ansatte som over for lokalsamfundet. Vort sociale ansvar virkeliggøres igennem konkrete tiltag i koncernens enkelte virksomheder”. Sådan lyder det i uddrag fra vores værdigrundlag under afsnittet ”Ansvarlighed”.

I den danske diskussion og forståelse af virksomhedernes sociale ansvarlighed har man traditionelt opfattet ”social ansvarlighed” som det at sikre et rummeligt arbejdsmarked. I den internationale sammenhæng, som vi i Grundfos er en del af, dækker begrebet ”social ansvarlighed” eller ”samfundsansvar”, Corporate Social Responsibility, imidlertid langt bredere og indeholder såvel sociale som etiske aspekter.

Med afsæt i netop koncernens Vision, Mission og Værdigrundlag har Grundfos fastlagt en politik for hele koncernen angående socialt ansvar, Corporate Social Responsibility, som beskriver vores relation til medarbejdere, lokalsamfund, kunder, leverandører og andre interessenter. Som global virksomhed ønsker vi at forholde os troværdigt til vores ansvar. Med andre ord: vi ønsker at agere som en ansvarlig samfundsborger.

I Grundfos har vi stærke traditioner med hensyn til at sikre et rummeligt arbejdsmarked, og selvom vi i dag definerer vores sociale og etiske ansvar bredere, vil beskæftigelsen af udsatte grupper fortsat være i fokus – nu også globalt, hvor vi arbejder hen mod globalt at beskæftige en vis procentdel af medarbejderstyrken i jobs hvor der tages særlige sociale hensyn.

Vi er overbeviste om at netop det at vi er os vores sociale ansvarlighed bevidst i virksomheden, er med til at skabe gode rammer for medarbejderne. Gode rammer er en forudsætning for at medarbejdere aktivt deltager i udvikling af virksomheden, og det er i sidste ende det som i høj grad er med til at sikre vor konkurrenceevne.

Grundfos er en socialt engageret virksomhed og vil også i fremtiden være socialt engageret. Eksempler på Grundfos’ initiativer er:

  • At egne medarbejdere i videst muligt omfang fastholdes på Grundfos.
  • At sikre beskæftigelse til medarbejdere ansat på særlige vilkår bredt i hele organisationen i det omfang evner og vilkår tillader det.
  • At beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår i afdelinger, hvor kravene er tilpasset medarbejdernes erhvervsevne, og hvor forholdene i høj grad ligner ordinær produktion.
  • At udvikle og anvende metoder til at integrere udsatte grupper fra det omkringliggende samfund i det omfang vi vurderer, at vores indsats kan fremskynde integration til ordinær beskæftigelse.
  • At søge at påvirke forhold i det omgivende samfund og formidle vore erfaringer bredt med henblik på at få andre virksomheder og institutioner til at påtage sig et socialt engagement.
Forretningsområder

Forretningsområder

Grundfos DK A/S er Grundfos-koncernens selvstændige salgsselskab med ansvar for markedsføring, salg og service af Grundfos-produkter på det danske marked.

Grundfos DK A/S er organiseret i tre salgsteams og et serviceteam, som betjener de danske pumpekunder inden for

  • Bygge & Anlæg og Vandforsyning
  • Industri
  • Spildevand


Derudover består salgsorganisationen af teamfunktioner inden for intern salg, logistik, projektsalg, marketing og økonomi.

Team Motor varetager salg af Grundfos fremstillede motorer, stator- og rotorunits og elektronik til udvalgte industrielle OEM-kunder i Danmark og en række eksportmarkeder.

Produkter og serviceydelser
Virksomhedens primære produkter er pumper og pumpesystemer til  kundegrupper og applikationsområder som varme, køling, vandforsyning, rensningsanlæg, spildevandsafledning mm. Desuden indgår nye forretningsområder som fx Dosing og Modular Controls løbende i det danske salgsselskabs aktiviteter. Professionel rådgivning omkring valg af rette produkter og en effektiv after-sales serviceorganisation er ligeledes en væsentlig del af virksomhedens samlede ydelse til kunderne.

En årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder gør Grundfos til en af verdens førende pumpeproducenter. Cirkulationspumper til varme og air-condition og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og dosering er hovedprodukterne. Grundfos er i dag verdens største producent af cirkulationspumper og dækker omkring 50 % af verdensmarkedet for disse.

Ud over pumper producerer Grundfos både norm- og dykmotorer til pumperne og motorer sælges også særskilt. Desuden udvikler og sælger Grundfos højt avanceret elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg samt produkterne BioBooster og NoNox, der er en del af virksomhedens new business aktiviteter.

Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside.

Anvendelsesområder
Cirkulationspumperne finder anvendelse til opvarmning, ventilation og aircondition i boliger, kontorbygninger, hoteller osv.

Til industrien producerer Grundfos centrifugalpumper til kedelfødning, trykforøgning og andre industrielle formål samt som indbyggede komponenter i OEM-udstyr (Original Equipment Manufacturers). Vandforsynings- og spildevandssektoren har brug for et bredt program af pumper til fx kunstvanding i landbruget, til drivhuse og golfbaner, stabile forsyninger af vand til husholdninger og industrielt brug, herunder også bortpumpning og behandling af spildevand. Grundfos producerer desuden pumper til doseringsformål i og omkring fx vandbehandlingsanlæg.

Karriere

Karriere

For at sikre sig en kvalificeret og motiveret arbejdskraft lægger Grundfos stor vægt på medarbejdernes uddannelse. Leder og projektlederuddannelse, specialisttræning og en høj aktivitet af kursusvirksomhed vidner herom. Medarbejderne uddannes på The Poul Due Jensen Academy, Grundfos' eget uddannelsescenter i Bjerringbro eller på eksterne kursuscentre.

En gang årligt foretager ledelsen i selskaberne i samarbejde med HR-funktionen en Talent Evaluering. Medarbejdere med potentiale til at påtage sig et større ansvarsområde horisontalt eller vertikalt inden for en periode på et til fem år bliver udpeget som Talenter. Processen medfører umiddelbart, at ledelsen får speciel fokus på disse talenters videre udvikling, følger op i forbindelse med den årlige udviklingssamtale, der afholdes for alle medarbejdere, og i øvrigt sørger for, at medarbejderen får mulighed for at udvikle sig yderligere personligt, fagligt og som leder.

Jobmuligheder

Vil du være med til at sprænge rammer?

Vil du være med i en af Danmarks største og mest succesrige virksomheder?

Vil du være med til at udvikle, producere og sælge nogle af verdens mest effektive og energibesparende pumper - pumper som hver eneste dag sprænger rammer for velfærd, miljø og komfort for mennesker overalt på kloden?

Vil du være en del af en virksomhed hvor vi er stolte af det vi laver? En virksomhed hvor vi ikke er bange for at bruge ord som ansvar og bæredygtighed - og hvor vi har ressourcerne til at sætte handling bag ordene?

Vil du være med i en virksomhed hvor vi hele tiden uddanner og udvikler os - på alle niveauer? En virksomhed hvor vi har skabt plads til både arbejdsliv og livet ved siden af jobbet?

Mangfoldige jobmuligheder
Vi er mange medarbejdere på Grundfos – cirka 17.000 verden over - og vi bliver hele tiden flere og flere. Derfor kan der findes en lang række af jobfunktioner som du måske ikke kender til, eller ikke regner med findes i en international koncern som Grundfos.

Alle typer jobs
Hos Grundfos har vi medarbejdere i næsten alle tænkelige typer af jobs – lige fra forskning på højeste niveau til konkret produktudvikling eller produktion.

Derudover har vi en lang række af andre funktioner som fx salg, marketing, kommunikation, HR, indkøb, kvalitet, økonomi osv.

Forskellige baggrunde
Vores medarbejdere har mange forskellige uddannelser og baggrunde – de er alt lige fra maskinarbejdere, ingeniører og journalister til jurister, cand. mag.ere eller cand. merc’ere. Men vi har alle det tilfælles at vi arbejder i en kultur hvor der er frihed under ansvar og store udviklingsmuligheder for den enkelte.

Studerende

På Grundfos sprænger vi gerne rammerne for samarbejde med studerende. Som studerende eller nyuddannet har du en lang række muligheder på Grundfos.

Projekt, praktik eller turnus
De spænder lige fra at skrive om Grundfos i et projekt eller speciale til at komme i praktik - eller som nyuddannet at komme i et toårigt turnusforløb. Udforsk dine muligheder på denne side, og kontakt os hvis du vil være med til at tænke nyt!

Læs mere om de mange muligheder, der er for de studerende på Grundfos.

Kultur

Idéer der sprænger rammer
Grundfos’ fundament er idéer der sprænger rammer.

Innovation
Innovation har altid været et nøgleord for os, og sådan skal det også blive ved med at være. For at fastholde fokus på innovationen har vi brug for dig, dit engagement og dine idéer, men først og fremmest dine evner til at tænke fremad og samtidig være ansvarlig.

Mennesker og kultur

BE RESPONSIBLE - THINK AHEAD - INNOVATE er krystalliseringen af de værdier, som er ånden i Grundfos. Uanset hvor i verden Grundfos er til stede, er det altid vores værdier som er grundlaget for hvordan vi agerer.

Frihed under ansvar

Vores medarbejderes viden og engagement er vores kernekompetencer. Derfor vil vi inspirere vores medarbejdere. Grundfos skal være et spændende sted at arbejde. Vi prøver så vidt muligt at give alle vores medarbejdere frihed til og mulighed for at gøre en forskel – uanset om de er lærlinge eller ledere.

Motiverede medarbejdere!

Som ny medarbejder i Grundfos bliver du omgivet af engagerede og motiverede kolleger. For at sikre den fortsatte udvikling af Grundfos som arbejdsplads gennemfører vi løbende tilfredsheds- og motivationsmålinger. Målingerne har altid vist stor tilfredshed og høj motivation – men man må aldrig hvile på laurbærrene. Derfor læner vi os ikke tilbage. Vi arbejder konstant på at videreudvikle den særlige Grundfos-kultur, hvor innovation i balance er målet på alle områder.

Det sociale liv

Kernen i Grundfos’ medarbejderkultur er vores mulighed for flekstid. Sammen finder vi ud af hvordan du opnår netop den balance mellem job og fritid som du ønsker. Rammerne for dit arbejde på Grundfos bygger på frihed og ansvar – over for dine opgaver, over for dig selv, din fritid og over for dine kolleger.

Medarbejdergoder
Ud over flekstid har vi en lang tradition for at have en bred vifte af medarbejdergoder og fritidstilbud som vores medarbejdere kan nyde godt af. Medarbejderaktier, løn under barsel, seniorordning, slankehold, rygskole, Grundfos-boliger og -sommerhuse er blot nogle af de tilbud vi har til vores medarbejdere.

Sundhed og trivsel
Fritiden er din egen, men på Grundfos vil vi gerne give dig mulighed og skabe rammer for at du selv kan gøre noget for din sundhed og trivsel - både når du er på arbejde og når du holder fri. Derfor har vi oprettet vores eget center for sundhed og trivsel.

Grundfos Hobby Sport
Vi har vores eget fitnesscenter med massører, fysioterapeuter og personlige trænere. Grundfos Hobby Sport er navnet på en paraplyforening for et utal af sports- og fritidsklubber som mange af vores medarbejdere og deres familier er engagerede i. Hvad enten du er til cykelsport, badminton, skydning, skiløb eller line dance – så findes der en klub hvor du kan dyrke din interesse sammen med dine kolleger.

Grundfos-dage
Vi afholder også løbende flere events og arrangementer for vores medarbejdere – fx Grundfos OL, Grundfos Familiedag og Åbent hus, derudover er der ofte medarbejderbilletter til forskellige kultur- og sportsarrangementer.

Cand. mag

Cand. mag

Anne-Mette er 27 år og cand. mag. Hun kom til Grundfos som nyuddannet i 2006, og allerede fra starten fik hun ansvar for en lang række aktiviteter i forbindelse med en af Grundfos' største satsninger nogensinde - lanceringen af verdens første A-mærkede pumpe.

Vær med til at gå foran
I Grundfos er du med til at sprænge rammerne for hvordan vi tackler en af verdens største miljøtrusler - den globale opvarmning. Du kommer til at beskæftige dig med helt afgørende spørgsmål - som f.eks. hvordan vi sikrer et markant lavere energiforbrug og en væsentlig bedre ressourceudnyttelse. Og det uanset din jobfunktion. At sige ja til Grundfos er at sige ja til en kultur der går foran på miljøområdet - og har gjort det i mange år.

Teknikumingeniør

Frank er 35 år og teknikumingeniør. Han er projektleder i Grundfos Business Development Centre. Det er her alle Grundfos’ nye produkter udvikles. Frank er gift og far til tre børn. "Grundfos respekterer at du har et familieliv. Jeg har mulighed for at skabe netop den balance mellem job og fritid jeg har brug for."

Mennesket i fokus
Hvordan er arbejdskulturen i Grundfos? Kan jeg få det hele til at hænge sammen? Job, karriere, familie, børn, fritid? Svaret er ja. Grundfos er ikke bare en stor international virksomhed, vi er også en stærkt værdiledet virksomhed. "Mennesket i fokus" er en af vores værdier - vi tager os af hinanden. Og tilbyder de rammer der skal til for at man som medarbejder kan skabe sin egen fornuftige balance mellem arbejde og fritid.

Civilingeniør

Rikke er 32 år og civilingeniør. Hun kom til Grundfos for 7 år siden. I dag er hun fabrikschef med ansvar for ca. 200 medarbejdere. "Jeg har aldrig oplevet et uddannelsesprogram som det på Grundfos. Og så har jeg altid haft dygtige chefer. Grundfos er god til at se den enkeltes styrker og kompetencer."

Masser af udviklingsmuligheder
Med vores satsning på personlig såvel som faglig udvikling får du for alvor mulighed for at sprænge dine egne rammer. Hvad har du lyst til? Hvor kunne du tænke dig at bevæge dig hen? Grundfos er en stor virksomhed. Der er hele tiden masser af nye udviklingsmuligheder inden for koncernen. Vi hjælper dig med at få det fulde udbytte af dem.

Koncernchef

Carsten, 49 år og koncernchef: "Kernen i Grundfos er innovation, det at vi går nye veje. Det gælder ikke bare vores produkter, det gælder også vores måde at arbejde på - med kunder, med hinanden, ja med verden udenfor. Vi bruger vores evner til at tage ansvar, til at gøre det her til et lidt bedre sted. Det er innovation med et formål. Og det er vores ambition."

Be - Think - Innovate
Grundfos er en virksomhed drevet af stærke værdier - værdier der ikke bare er smarte modeord, men går helt tilbage til vores grundlægger, Poul Due Jensen. Vi kalder det Be>Think>Innovate. Det er den basis der gør det muligt for os at sprænge rammer, at skabe idéer der bringer både os, dig og verden videre.

FIND VIRKSOMHED

People & Performance
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft