Tilbage til liste

En revisions- og rådgivningsvirksomhed

Beierholm er en af Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomheder. Og det er ikke uden grund. Vi brænder for vores kunder. Vi brænder for at skabe de rigtige løsninger. Vi brænder for at skabe balance. Vi vil gerne have, at vores kunder siger: ”Beierholm er en professionel sparringspartner, der forstår at sætte sig ind i vores virksomhed.” 

Vi skaber balance. Det er essensen af det, vi står for, og det vi vil kendes for.

Historie

En virksomhed med vilje til vækst
Set i et øjebliksbillede er Beierholm en virksomhed med 550 medarbejdere og kontorer over det meste af landet. Sådan har vi ikke altid set ud. Det hele begyndte meget beskedent, men med viljen til vækst.

Så tidligt som i 1929 startedes i Aalborg en revisionsafdeling, primært på basis af revisionsarbejde i den daværende Nordjysk Bank. I 1945 blev virksomheden stiftet som Nordjyllands Revisionskontor. Året efter oprettedes afdeling i Hjørring, og gennem årene voksede både antallet af kunder og kontorer i Nordjylland.

Tilsvarende i 40'erne begyndte i København et revisionsarbejde under lige så beskedne forhold. William Mortensen startede med en kundeportefølje på bare 5.000 kroner. I 1955 tiltrådte Børge Beierholm som medarbejder i firmaet, der senere fik navnet Mortensen & Beierholm.

På hver sin side af de dengang af vand adskilte landsdele, ekspanderede begge virksomheder. Med udgangspunkt i samstemmende værdigrundlag og et fælles ønske om landsdækning, indledte Nordjyllands Revisionskontor og Mortensen & Beierholm i 1985 et samarbejde, og smeltede senere sammen til én virksomhed.

Op gennem 80'erne og 90'erne fortsatte væksten, og andre velrenommerede danske revisionsfirmaer blev en del af Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Historien har indtil nu vist, at der er idé i at fastholde et tæt, personligt samarbejde, både med vores kunder og internt i vores egen virksomhed. Derfor er vi også i 2009 i Beierholm fælles om at værne om idéen, og stadigt styrke vores klare mission, at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder gennem deres vækst.

Dermed vil vi også fortsætte vores egen vækst.

Værdier

Kompetent, menneskeligt og innovativt

Kompetent og professionel
Vi stiler højt både på egne og vores kunders vegne. Vi løser opgaven til tiden og uden fejl. Vi formår at være et skridt foran, både når det gælder revision og rådgivning. Vores solide ekspertise er vores fundament.

Nærhed og menneskelighed
Hele løsninger kræver hele mennesker. Revision og rådgivning er ikke kun et spørgsmål om tal. Det er også et spørgsmål om nærvær og forståelse for kollegaen og kunden. Det er vores kendetegn i dag. Og det skal vi i fremtiden være endnu mere kendt for.

Moderne og innovativ
Vi tænker nyt og tænker anderledes. Vores profil afspejler vores arbejde, at vi tør markere os og allerede i dag tager aktivt stilling til morgendagens udfordringer. Nye tanker baner vejen for nye muligheder. Det er vores fremdrift.

Social ansvarlighed

Beierholm skaber balance. Det sker frem for alt med afsæt i selskabets værdier, visioner, mission og etiske normer og i forbindelse med samarbejdet med kunder, myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Selskabet har en lang tradition for at agere socialt ansvarligt – og en historik på dette område, som har været praktiseret længe før, at CSR (social ansvarlighed) blev et alment begreb og krav i både danske og internationale virksomheder.

Social ansvarlighed har således været en naturlig og integreret del af Beierholms måde at drive forretning på, og som i alle årene har været blandt de vigtigste fokusområder for den samlede organisation.

Hos Beierholm værdsætter vi aktive og konkrete handlinger langt højere end floskler og tom snak. Det kommer bl.a. til udtryk i måden, vi rekrutterer vores medarbejdere på, i personalepolitikken, i virksomhedens indkøb, forbrug og miljømæssige adfærd, i måden at servicere kunderne på – og i vores involvering i det omgivende samfund.

Alt i alt er Beierholm meget optaget af ikke kun i ord – men i konkrete handlinger – at agere som en ansvarlig virksomhed i alle sammenhænge. Det omfatter også støtte til humanitære organisationer – eksempelvis Dansk Røde Kors – og støtte til sociale og kulturelle aktiviteter og formål inden for kunst og forskellige sportsgrene.

Allerede for flere år siden startede Beierholm sin aktive støtte til konceptet: Sunde medarbejdere i en sund virksomhed, som har fokus på at sikre servering af sund mad i sektionernes kantiner, adgang til frisk frugt hver dag, massage- og fitnessordninger, sundhedsrådgivning, fælles motionsaktiviteter og støtte til en række andre initiativer, hvor medarbejderne selv har udviklet sundhedsfremmende og kulturelle tilbud til kollegerne.

For Beierholm er det væsentligt, at social ansvarlighed ikke handler om snak – men om aktiv stillingtagen og konkrete handlinger og adfærd, som er til gavn for samfundet som helhed, for virksomheden, det enkelte individ og for miljøet. Og virksomheden er meget bevidst om, at det er en forudsætning for den samfundsmæssige udvikling, at erhvervslivet bidrager og tager et medansvar for at agere socialt ansvarligt på alle punkter.

For at synliggøre Beierholms holdninger og bidrag til at agere socialt ansvarligt på alle områder, vil ledelsen i løbet af det kommende år formulere selskabets politikker inden for dette prioriterede fokusområde.

Produkter

Ydelser

De fleste kender vores basisydelser, revision og regnskabsmæssig assistance.

På rådgivningsområdet assisterer vi med andre ydelser, der ligeledes har til formål at skabe overblik og resultater for vores kunder.

Læs mere om vores mange ydelser på vores hjemmeside.

Image-profil

Beierholm har det bedste image blandt de største revisionsfirmaers kunder i 2009. Det har det ifølge Aalund Business Research faktisk været i tre ud af de sidste seks år.

Direkte adspurgt mener kunderne, at vores image-profil er stærkest på følgende områder:

 • Er en innovativ virksomhed
 • Tiltrækker branchens bedste medarbejdere
 • Forstår kundernes individuelle behov
 • Kendetegnes ved høj forretningsmoral.

Kundetilfredshed

Kundetilfredsheden hos Beierholms kunder er den højeste blandt branchens største revisionsfirmaer i 2009?

Det har den ifølge Aalund Business Research faktisk været i syv ud af de sidste otte år.

På baggrund af telefoninterview af et repræsentativt udsnit af kunder hos de større revisionsfirmaer i Danmark konkluderer Aalund Business Research i deres analyse Revisorbarometeret, at baggrunden for den høje kundetilfredshed i beierholm skyldes en række forhold.

Beierholms kunder er de mest tilfredse, når det gælder:

 • Værdien af anden rådgivning for samarbejdet
 • Ansvarlig revisors evne til nye løsninger
 • Ansvarlig revisors faglige dygtighed
 • Kvaliteten af den rene revisionsydelse
 • Ansvarlig revisors kendskab til kundens virksomhed/marked.
Ansat i Beierholm

Ansat i Beierholm

En af Danmarks bedste arbejdspladser
Realiseringen af Beierholms forretningsmæssige strategier og målsætninger bygger på vores evne til kontinuerligt at kunne tiltrække, udvikle og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere.

Det er baggrunden for, at Beierholm i en årrække målrettet har tilstræbt at udvikle virksomheden til at være en stadig mere attraktiv arbejdsplads med et inspirerende miljø, som kan tilbyde den enkelte medarbejder de bedst tænkelige muligheder og udfordringer for faglig og personlig udvikling.

Filosofien bag de mange tiltag er samlet i en HR-vision, der beskriver, hvad vi stræber efter som arbejdsplads.

Helt konkret betyder det, at Beierholm målrettet arbejder på at skabe en arbejdspladskultur, hvor:

 • Medarbejderne og ledelsen har tillid til hinanden
 • Vi er stolte af det arbejde, vi udfører
 • Vi føler fællesskab med vores kolleger.

 

Konkrete indsatser giver positive resultater
Resultatet af denne indsats har i det forgangne år udmøntet sig i nogle meget tilfredsstillende resultater. Først og fremmest er vi meget stolte af at være blandt Danmarks Bedste arbejdspladser i 2009.

Derudover er vi meget tilfredse med den øgede tilgang af højt kvalificerede medarbejdere i et udfordrende rekrutteringsmarked. Endelig glæder vi os også over et fortsat lavt sygdomsfravær, et fald i mængden af overarbejdstimer pr. medarbejder samt en stigning i antal afspadseringstimer pr. medarbejder.

Socialt samvær

Vi tror på, at det sociale element på arbejdspladsen er vigtigt. Det er nu engang sjovere at gå på arbejde, når man kender sine kolleger og har haft nogle gode oplevelser sammen med dem.

De kontakter, der skabes uformelt gennem sociale netværk, kan også være med til at styrke ens tilknytning til arbejdspladsen, gøre det daglige arbejdsliv lettere, og styrke følelsen af sammenhold.

Oplevelser skaber sammenhold
I Beierholm gør vi en del for at styrke det sociale liv. Hvert af vores sektioner indbyder til liv og social trivsel.

Vi har aktive, medarbejderdrevne personaleforeninger på alle 14 kontorer i Beierholm. De er alle kendetegnet ved en stor tilslutning og et højt engagement som afkast. Ikke alt har været prøvet i én eller flere af vores personaleforeninger, men næsten … Indendørs og udendørs fodbold, håndbold, ishockey, løb i ind- og udland, paintball, biografbesøg, koncertbesøg, lerdueskydning, pokerturnering, julebanko, bowling, rappelling, vin-, øl- og chokoladesmagning, virksomhedsbesøg, go-cart, maleriudstilling, teater, stand-up osv.

Jævnligt arrangerer ét eller flere af vores 14 sektioner ture til udlandet, hvor lokale kolleger mod deltagerbetaling hygger sig sammen – i de seneste år har der været arrangeret ture til blandt andet Berlin, London, Rom og Madrid.

Endelig vil vi også fremhæve vores fester, som vi også er ganske ferme til. Ud over den årlige julefrokost har vi haft tradition for at samle alle medarbejdere én gang om året til en stor fest, som afslutning på to dages intern undervisning. For at sætte ekstra kolorit på disse fester, har vi de seneste år haft stor fornøjelse af en række musikere og komikere – Zididada, Poul Krebs, Mette Lisby, Lasse Rimmer, Sigurd Barrett, Anders & Peter Lund Madsen m.fl.

Personalegoder

Alle medarbejdere hos Beierholm får tilbud om at modtage en række personalegoder – hvoraf enkelte af disse tilbud finansieres via bruttolønnen.

Blandt de centrale personalegoder er naturligvis en række med et fagligt og forretningsmæssigt fokus som f.eks. betalt overarbejde, betalt uddannelse og frihed i forbindelse med uddannelsen til HD, cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor.

Sundhedsforsikring med hospitalsdækning indgår også i pakken af personalegoder, ligesom fem feriefridage, betalt barselsorlov og barns 1. sygedag, dækning for kritisk sygdom, administration af pensionsordninger og erhvervsudygtighedsforsikring indgår. Desuden er der en række ordninger vedrørende avis, benzinkort, bredbånd, frokost, frugt, kaffe, massage, rygestop, sportstøj, telefon m.m.

Medarbejderne har også mulighed for at leje to feriehuse på fordelagtige vilkår. Husene er ejet af Beierholms Medarbejderfond.

Et godt arbejdsliv i Beierholm er dog ikke alene afhængigt af sammensætningen af personalegoder. De er i højere grad at betragte som en del af de basisvilkår, som Beierholm mener skal være i orden i et ethvert ansættelsesforhold. Det handler således også om at skabe rammerne for en arbejdspladskultur, som giver den enkelte medarbejder en spændende og udfordrende dagligdag – med individet i centrum.

For at sikre at der er balance i det gensidige ”bytteforhold” mellem leder og medarbejder, er alle medarbejdere i Beierholm sikret én årlig medarbejderudviklingssamtale suppleret med en årlig gagereguleringssamtale.

Samlet set tilstræber Beierholm at kunne tilbyde medarbejderne en række attraktive personalegoder, som understøtter virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, medarbejdernes ønsker og behov - og den overordnede HR-vision.

Kompetenceudvikling

Målrettet udvikling af kompetencer
For Beierholm er enhver medarbejder et talent med særlige kompetencer. Derfor er det også afgørende for os at give hvert enkelt talent de bedste og mest optimale muligheder og betingelser for at udvikle sig fagligt og personligt. Samtidig skal denne udvikling sikre, at den enkelte medarbejder også oplever en god balance mellem arbejdslivet og privatlivet uden for virksomheden.

Derfor er ledelsen og hele kulturen i Beierholm meget optaget af at udvikle og stille de nødvendige ressourcer til rådighed for, at hver enkelt medarbejder løbede lærer og bliver dygtigere til sit arbejde - og til samarbejdet med andre kolleger. Det sker gennem målrettet intern og ekstern uddannelse på mange planer.

Intern undervisning
På linje med den obligatoriske efteruddannelse af de statsautoriserede revisorer tilbyder Beierholm efteruddannelse til alle øvrige medarbejdere. I 2008/09 har medarbejderne i gennemsnit haft 86 uddannelsestimer mod 88 uddannelsestimer året før.

Rent praktisk udbyder Beierholm intern undervisning i et fastlagt forløb for alle yngre medarbejdere og et valgfrit kursusudbud målrettet de mere erfarne medarbejdere. Da det interne kursusudbud skal matche det samlede uddannelsesbehov i Beierholm – set i forhold til medarbejdernes kompetenceområder og anciennitet – kræver det en mangfoldighed af faglige kurser. Derfor blev der i 2008/09 gennemført ét eller flere kurser inden for 51 forskellige emneområder. Her anvendte Beierholms partnere og medarbejdere 3.146 timer som undervisere på disse kurser, og evalueringen dokumenterede høj kvalitet i disse forløb.

Branchens bedste beståelsesprocenter
Afledt af det interne fokus på uddannelse kan Beierholm med stolthed bryste sig af, at selskabets medarbejdere, som uddanner sig til statsautoriserede revisorer, i de seneste år har haft de højeste beståelsesprocenter blandt de større revisionsfirmaer i Danmark. Det gælder både ved den skriftlige revisoreksamen (100 %) og den mundtlige eksamen (85 %). Det vidner om, at kvaliteten i Beierholms strukturerede kompetence- og karriereudviklingsforløb fra elev til statsautoriseret revisor er helt i top.

Beierholm Revisorakademi
Et andet godt eksempel på bredden i det interne kursusudbud er Beierholm Revisorakademi. Her er det Faglig Udviklingsafdeling, som målrettet har udviklet denne interne uddannelse til en række medarbejdere med HD-eksamen og minimum 3 års erfaring efter afsluttet uddannelse, som ikke ønsker at læse videre til cand.merc.aud. Beierholm Revisorakademi henvender sig tillige – som efteruddannelsestilbud – til andre revisorer med en afsluttet uddannelse samt flere års praktisk erfaring.

I disse uddannelsesforløb arbejder medarbejderne både teoretisk og casebaseret med udvalgte emner inden for revision, erhvervsret og skat/moms.

Beierholm Ledelsesakademi
Beierholm Ledelsesakademi udbyder lederuddannelse til partnere, statsautoriserede revisorer og andre ledere for at styrke både deres ledelsesmæssige kompetencer samt deres faglige og personlige udvikling.

Medarbejdersamtalen

I en vidensvirksomhed som vores er kompetence, vidensdeling og trivsel tre nøgleord. Det er gennem vores engagement, arbejdsglæde og evne til at dele den rette viden til rette tid med kolleger og kunder, at vi sammen skaber succes.

Som et led i vores kontinuerlige udvikling af medarbejdernes kompetencer, karriere og trivsel afholder vi medarbejdersamtaler for samtlige medarbejdere hvert år.

Formål med samtalen
Samtalen er en åben og gensidig drøftelse af det aktuelle arbejdsforhold, hvor vi både retter fokus mod indsatsen i det forgangne år og medarbejderens ønsker og planer for fremtiden.

 Med afsæt i vores vision, strategier og værdier tilstræber vi, at der træffes aftaler for fremtiden, som giver den enkelte medarbejder de rette job og karrieremæssige udfordringer.

Vi har samtidig den holdning, at der skal være balance i udviklingsplanerne. Derfor har vi valgt at indbygge temaet ”Balance imellem arbejdsliv og privatliv” i samtalekonceptet. Det er med til at sikre, at vores medarbejdere kan få talt sig frem til den rette balance i deres (arbejds)liv – i samarbejde med lederen.

Fokus i samtalen
Til inspiration i samtalen anvender vi et samtaleskema, der revideres en gang årligt. Skemaet indeholder en spørgeramme med bagudrettede og fremadrettede spørgsmål.

Første del af medarbejdersamtalen starter med et tilbageblik på det seneste år, hvor leder og medarbejder som udgangspunkt drøfter:

 

 • I hvor høj grad har medarbejderen nået sine mål aftalt i sidste års medarbejdersamtale – i relation til: 1) produktivitet, 2) trivsel i afdelingen og 3) kundetilfredshed?
 • I hvor høj grad har medarbejderen løst sine arbejdsopgaver rettidigt og med rette kvalitet?
 • Har medarbejderen haft det rette miks af kunder og opgavetyper?
 • Har medarbejderen fået tilstrækkelig med feedback på sine opgaver?
 • Hvad har været medarbejderen største succes i det sidste år?
 • I hvor høj grad trives medarbejderen i sit job i afdelingen?
 • Har medarbejderen haft en fornuftig balance ml. arbejds-/privatliv?

 

I anden del af samtalen rettes fokus mod det kommende år, hvor leder og medarbejde typisk drøfter:

 • Hvad kan medarbejder/leder gøre for at skabe endnu større kvalitet i medarbejderens arbejde … og endnu større kundetilfredshed?
 • Er der opgavetyper, som medarbejderen ønsker at få bedre styr på?
 • Hvad ønsker medarbejderen evt. at få endnu mere feedback på?
 • Hvilke ønsker har medarbejderen i forhold til sin egen udvikling?
 • Hvad kan medarbejderen/lederen gøre for at øge medarbejderens trivsel i jobbet?
 • Hvad med balancen imellem arbejdsliv og privatliv?
FIND VIRKSOMHED

House of Prince (BAT)
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
Microsoft